Telefono: 011 18837467

Strada Gerbido, 24, Orbassano Torino